MyHelper » Як правильно оформити курсову?


- Правильне оформлення курсової роботи - справа важлива, але не складне. Однак при цьому слід пам'ятати: серед студентських робіт, не прийнятих до розгляду або захисту, більшість становлять погано або невірнооформлені курсові роботи. Лідер серед причин негативної реакції викладача на студентську роботу - невірна «подача» курсової.

Багато вузів випускають методичні вказівки, що містять рекомендації з оформлення курсових і дипломних робіт. Якщо висвоєму розпорядженні таку методичкою, оформляти курсову треба у відповідності з рекомендаціями, в ній викладеними. Ну а якщо подібної методички ваша альма-матер не випустять, оформлення курсової потрібно приводити у відповідність до положень ГОСТів.
За сформованоюпрактиці, реферат, курсова, дипломна робота розглядаються як наукові роботи. У цій якості оформлення курсової роботи підпадає під дію
ГОСТ 7.32-2001 «Звіт про науково-дослідній роботі. Структура і правила оформлення ».

Отже, почнемо попорядку.

Правила оформлення
Сторінки тексту та додатків повинні відповідати формату А4 (210 x 297). Виконання роботи здійснюється машинописним способом на одній стороні аркуша білого паперу
через 15-2 інтервалу. Висота літер і цифр повинна бути неменше 18 мм (зазвичай
шрифт 12 Times New Roman з подвійним інтервалом або шрифт 14 Times New Roman з полуторним інтервалом). На сторінці близько 1800 знаків, включаючи пропуски і розділові знаки, тобто 57-60 знаків у рядку, 28-30 рядків на сторінці.

Текст курсової роботи сліддрукувати, додержуючись таких розмірів полів: ліве -
не менше 30 мм, праве - не менше 10 мм, верхнє - не менше 15 мм, нижнє - не менше 20 мм.

При виконанні курсової роботи необхідно дотримуватись рівномірної щільності, контрастності й чіткості зображення,лінії, літери, цифри і знаки повинні бути чіткими, однаково чорними по всьому тексту.

Заголовки структурних елементів курсової роботи та розділів основної частини слід розташовувати в середині рядка без крапки в кінці і друкувати великими літерами, що непідкреслюючи. Від тексту заголовки відокремлюються зверху і знизу трьома інтервалами.

Заголовки підрозділів і пунктів слід починати з абзацного відступу і друкувати
з великої літери вразрядку, не підкреслюючи, без крапки в кінці. Якщо заголовок включає кілька речень, їх розділяють крапками. Перенесення слів у заголовках не допускаються.

Структура
Загальноприйнята наступна структура:

• Титульний аркуш.
• Зміст із зазначенням сторінок.
• Введення.
• Основна частина.
• Висновок.
• Список використаної літератури.
• Програми.
При оформленні тексту роботи слід враховувати, що відкривається робота титульним листом, де вказується повна назва відомства, університету, факультету, кафедра, тема роботи, прізвища автора і керівника, місце і рік написання. (Див. зразок оформлення титульного аркуша).

На наступній сторінці, яка нумерується зверху номером 2 поміщається зміст з точною назвою кожної глави та зазначенням початкових сторінок.

Вступ повинен містити загальну постановку проблеми, обов'язковий огляд використаної літератури та джерел.

В основній частині безпосередньо розкривається проблема. При цьому важливо не тільки продемонструвати суть питання, а й відобразити особливості трактувань різних авторів.

Висновок містить висновки, підсумки курсової роботи, де заохочується самостійність суджень та оцінок.

Перелік використаної літератури слід оформляти у вигляді бібліографічного списку.

Не ввійшли в основний текст матеріали наводяться в кінці роботи у вигляді додатків. Це можуть бути розрахунки, ілюстрації, таблиці, графіки тощо Додатки нумеруються. Кожна програма має починатися з нової сторінки, у правому верхньому кутку мати напис «Додаток» із зазначенням порядкового номера і заголовок посередині сторінки. ? асполагаются додатки в порядку появи посилань на них у тексті.

Нумерація сторінок і розділів
Сторінки роботи слід нумерувати арабськими цифрами, дотримуючись наскрізної нумерації по всьому документу. Номер проставляється внизу посередині листа шрифтом № 10.

Титульний лист включається в загальну нумерацію, але номер сторінки на ньому не проставляється. Ілюстрації, таблиці, графіки, розташовані на окремих аркушах, включаються в загальну нумерацію сторінок.

Основна частина роботи складається з розділів, підрозділів, глав, параграфів, пунктів і підпунктів. Вони нумеруються (крім вступу, висновків, списку літератури, додатків) арабськими цифрами.